Oбщинско социално предприятие Домашен социален патронаж в община Дългопол

Фотография

Проект BG05M9OP001-2.010-0210-С01– „Създаване на общинско социално предприятие Домашен социален патронаж в община Дългопол“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Обща стойност на проекта е 390 530,00 лева,

Период на изпълнение: 01.07.2018г. – 31.12.2019г.

Обща цел: Улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на община Дългопол.

Специфични цели:

Специфична цел №1 "Създаване на общинско социално предприятие за подкрепа на професионалното развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда"

Специфична цел 2 "Създаване на условия за подкрепа на социалното предприемачество и повишаване на ефективността на социалните предприятия чрез развитие умения и компетентности на хората, заети в общинското социално предприятие"

Целеви групи:

По Проекта ще бъде осигурена трудова заетост на  39 лица, от които: 4 от групата на неактивни и безработни лица (2- социални работници, 1- помощник готвач и 1- помощник кухня), 32 представители на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (11 – социални асистенти, 10- работник кухня, 10- разносвач храна и 1- шофьор), Директор, счетоводител и готвач.

Дейности:

Дейност №1: Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.

Дейност №2: Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

Дейност №3: Предоставяне на обучения по професии „Работник в заведения за хранене и развлечения“, „Социален асистент“ на лицата, за които е осигурена заетост в бюджетен ред 1 в Общинска социално предприятие Домашен социален патронаж.

Дейност №4: Обурудване на новосъздадените работни места, адаптиране за лицата с увреждания и ремонт на помещенията на социалното предприятие.

Дейност №5: Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения  за повишаване ефективността на управление на ОСП

Дейност №6: Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца в Общинска социално предприятие Домашен социален патронаж  на лица от целевите групи.

Дейност №7: Осигуряване на наставници за новоназначените лица

Дейност №8: Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Проектът цели създаване на ново общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“.

Осигуряване на устойчива заетост за хора с увреждания и хора в неравностойно положение на пазара на труда.

Устойчиво предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж, включваща не само доставката на готовата храна, но и предоставяне на услуги в домашна среда за хората в неравностойно социално положение и с риск от социална изолация.

Предметът на дейност на новосъздаденото общинско социално предприятие ще бъде приготвяне и доставяне на храна; поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя; съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване; помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; битови услуги-закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на лицето; съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК.

Предприятието ще се състои от административен персонал – Директор на социалното предприятие, счетоводител, шофьор; персонал услуга в домашна среда – социални работници-2, социални асистенти-11; кухненски персонал – готвач-1, помощник готвач-1, помощник кухня-1; работници кухня-10, разносвачи на храна-10.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Дългопол разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

В рамките на извънредното положение, община Дългопол ще окаже подкрепа на:
✅възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
✅лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и са...мостоятелен живот;
✅лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19;
✅самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите)
Проектът ще даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова патронажна грижа.
Заявки се приемат на следните телефони: 0889367362 и 0898585552 от 08:00 до 17:00 часа в делнични дни.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 24.04.2020г. община Дългопол сключи договор с Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация – 2020“

Проектът стартира на 01.05.2020г. и цели предоставяне на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и при възможност десерт (поне веднъж седмично), които ще бъдат приготвяни от Общинско социално предприятие - Домашен социален патронаж, спазвайки всички норми на здравословното хранене и ще бъдат доставяни до домовете на потребителите в съдове за еднократна употреба.

Проектът се реализира на територията на община Дългопол за 170 лица, целеви групи по Проекта са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето в което са поставени под карантина
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да осигурят прехраната си.
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или  в резултата от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.